HN2하이퍼서사 창작 작품 목록

[1] 39인 공동작, <두 가족 이야기>(2015)

<중리동 가족 이야기> : blog.naver.com/hyperjang2

<신탄진 가족 이야기> : blog.daum.net/hyperjang

[2] 윤서연·이금영 작, <Fugue>(2016) blog.naver.com/bartender_listen

​[3] 손범수·진용기 작, <그 남자, 그 여자의 사정>(2016) ​blog.naver.com/sssj2345

[4] 윤기영·이다원 작, <메타모포즈>(2016), blog.naver.com/hnu11

​[5] 김민진 작, <자화상>(2016), blog.naver.com/hyper2016

[6] 문홍연·정다슬 작, <Truth>(2016), blog.daum.net/ghdtmfdldl

[7] 김진혁·이무용·이웅희 작, <hyper-labyrinth>(2017), hyperlabyrinth.blogspot.kr

[8] 안다정·임혜원·송은영 작, <회귀>(2017), blog.naver.com/djhyey

[9] 김기랑·배민경 작, <OFFING>(2017), 2017-hnu-hypertext-kr.blogspot.kr

[10] 이현아·임다인 작, <이중도주>(2018), blog.naver.com/hyper_2018

[11] 박민지·남유미 작, <그날의 너에게>(2018), https://blog.naver.com/hy-writer

[12] 유지인·최민경 작, <괴몽>(2018), blog.daum.net/hyperdreamer

[13] 김성훈·윤도연·최세리 작, <코르크심은 부러졌다>(2018), blog.daum.net/hyper-nightmare

[14] 김재광·김은종 작, <스노우볼>(2018), blog.daum.net/snowball13

[15] 이우혁 작, <네 개의 방>(2018), blog.daum.net/4_rooms

[16] 편희주 작, <A부터 A까지>(2018), blog.naver.com/hyperjang3

[17] 김연경·김혜진 작, <붉은 교실>(2018), blog.daum.net/highschoolgirl/2

[18] 정숙희·이미형 작, <GOD BLESS YOU>(2018) http://blog.daum.net/hyperbless

[19] 최진영 작, <피에로 사망 사건>(2018) http://blog.daum.net/wlsdud6455

[20] 김신혜·이민경· 황민지 작, <Train No.B>(2018) http://hyperss.wix.com/trainno-b

[21] 유석민 작, <함무라비의 밀실>(2019) m.blog.naver.com/qjemskan3518/221521206793

[22] 김유진·안채연 작, <달의 뒷면>(2019) hyperthemoon2.tistory.com/1

[23] 양승준·박주현 작, <INNOCENCE>(2019) blog.naver.com/ysj940814/221529490116

[24] 배재윤 작, <Rational Sector>(2019) novlist5437.wixsite.com/rationalsector

[25] 전민석·서명수·연건우 작, <겨울의 행위>(2019) tjaudtn2956.wixsite.com/winteriscoming

[26] 도민주·양예진 작, <순혜뎐>(2019) kimsunhye.tistory.com

[27] 김민희·박정윤·전성은 작, <타인의 신>(2019) blog.naver.com/pjk17_hyper

[28] 이무용 작, <테즈몬의 회화세계>(2019), https://britg.kr/novel-group/novel-post/?np_id=166456&novel_post_id=77233

[29] 윤소윤 작, <사령도>(2019), aaa96043.wixsite.com/nation-of-white

[30] 석현수 작, <aux_기억>(2019), blog.naver.com/hnu_xxxhyunsu

[31] 이종환 작, <Magic Mirror>(2019), blog.daum.net/nwsoy/category/intro

[32] 박상현 작, <글루토니>(2019), sd5930.tistory.com/2

[33] 오도영 작, <망자의 거리>(2019), blog.naver.com/ody_cafe

[34] 정은승 작, <11월의 편지>(2020), cindyprince.wixsite.com/letters

[35] 정예은 작, <COMA>(2020), 201800075.wixsite.com/coma

[36] 라혜인·박민 작, <Masterpiece>(2020), blog.naver.com/masterpiece_hyper

[37] 안정언·박은미·고누리 작, <불씨>(2020), anjy1218.wixsite.com/embers-ga

[38] 이재용 작, <지혜와 용기>(2020), blog.naver.com/3div007

[39] 김시윤 작, <내가 사라진다 해도>(2020), blog.naver.com/gkdlvjtjtk

[40] 전성은·김민희·문수경 작, <연화각>(2020), blog.naver.com/hyperkmj1718

[41] 박범진 작, <UnKnown>(2020), unknown047.wixsite.com/unknown

[42] 김주원 작, <UnKnown_Hidden Planet>(2020), unknown047.wixsite.com/unknown/8번-행성-hidden-planet

[43] 강병성 작, <Hyperventilation>(2020), blog.naver.com/rkdqudtjd12

[44] 박우진·김영진 작, <벨라의 숲>(2020), jinsion99.wixsite.com/forest-of-bella-2020

-- 2021년 7월, 목록 추가 --

[45] 김혜진·박채림 작, <광원의 시선>(2021),

hypernarrativecreation.postype.com/

hypernarrativecreation.postype.com/post/9811840

[46] 김성학·최윤정 작, <가면 너머>(2021),

blog.naver.com/hypermask/222344410303

blog.naver.com/hypermask1

ko.maskhyper.wikidok.net/wp-d/608ba22a750e5bac6809c466/View

[47] 노서영·한준희·곽수진 작, <클릭하시겠습니까?>(2021),

gkswnsgmlas.wixsite.com/intro

blog.naver.com/nsy2454

[48] 구사랑 작, <사진 텍스트 몽타주>(2021),

hnphoto-textmontage2021.blogspot.com/2021/05/intro

pondsariverseeds.wixsite.com/phototextmontage2021

[49] 한혜영 작, <악어>(2021),

blog.naver.com/gkdlvjtjtkwkrvna2021

gkdlvjtjtkwkrvnadkrdj2021.postype.com

[50] 김성연 작, <시우쇠의 불씨>(2021),

blog.naver.com/sungyeon135/222339087448

siwoosoe.postype.com

[51] 정소은 작, <파티카>(2021),

blog.naver.com/partycar2021/222335243291

goodstartwriter.postype.com/post/10077860

(이번 목록 추가에서는 작품이 주 플랫폼과 보조 플랫폼을 함께 활용한 경우 두 개의 URL를 같이 적었습니다.)--2023년 2월, 목록 추가 -- 

[52] 김민정·김효정·지소영 작, <Case No. Z>(2022),

https://www.casenoz.com/

casenozombie.wixsite.com/case-z

[53] 고동원·송다연·김하늘 작, <미궁의 꿈>(2022),  labyrinthdream.tistory.com/4

[54] 김가량·김현경·최규림 작, <침묵의 미술관>(2022), welcometomuseum.blogspot.com

[55] 이서연·전서우 작, <멘노스캄 200>(2022),

blog.naver.com/aoiforest/222910928237

blog.naver.com/hypertxtxt/222914267964

[56] 최용덕 작, <아카식>(2022), blog.naver.com/chod05

[57] 하루봇 작, <두꺼비/뻐꾸기 하우스>(2022), blog.naver.com/2tlebot/222935844536


-- 2024년 2월, 신작 목록 추가 -- 

[58] 최지연 작, <연쇄 비극>(2023), blog.naver.com/nnady/223249819451

[59] 황성준 작, <BeerUS>(2023), sites.google.com/view/mec-ju

[60] 이학민 작, <이상 다이어리>(2023), sites.google.com/view/ideal-dairy

[61] 장서희·이희원 작, <ME,ME: ID>(2023), https://hyperjina.blogspot.com

[62] 고병열 작, <무의 죄>(2023), blog.naver.com/djdajsn/223254442667

[63] 최수영 작,<그림자, 사라진 아이>(2023), sites.google.com/view/a-missing-child

[64] 김연서 작,<Rde Sun>(2023), blog.naver.com/k-ite/223254750102


    하이퍼서사 작품 창작은 지금도 계속되고 있습니다.